Γραμματέας - Ταμίας
Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού
Γεώργιος Πουλέντζας
Υπεύθυνος Οικονομικού Σχεδιασμού
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων
Υπεύθυνη Ηλεκτρονικής Υποστήριξης και Γραφικού Σχεδίου